dr hab. Małgorzata Kisilowska

 

MKisilowskaDr hab. Małgorzata Kisilowska - Doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie bibliologii, pracownik Instytutu Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych UW. Specjalistka w zakresie bibliotekoznawstwa, roli bibliotek w procesie edukacji kulturalnej i zdrowotnej oraz kompetencji kulturowych i społecznych pracowników instytucji kultury. Kierownik projektu badawczego „Diagnoza długofalowych efektów szkoleń bibliotekarzy publicznych województwa mazowieckiego – badania jakościowe” (Obserwatorium Kultury, 2014).

 

 

 

Facebook Slider
Facebook Slider

Facebook Slider