mgr Marcin Łączyński

laczynskimgr Marcin Łączyński – medioznawca, badacz i projektant gier. Absolwent Instytutu Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego i podyplomowych studiów Metody statystyczne w biznesie na Wydziale Ekonomii UW. Redaktor statystyczny kwartalnika „Studia Medioznawcze”. Autor wielu artykułów z zakresu analizy zawartości, badań oddziaływania mediów, a także badań gier, wykorzystania gier w edukacji oraz innowacyjnych form szkoleniowych. Współwłaściciel firmy MTResearch zajmującej się badaniami wizerunku osób i marek, analizami zawartości przekazów medialnych, monitoringiem treści w internecie oraz analizami i ekspertyzami z zakresu medioznawstwa. Autor używanego przez MTResearch oprogramowania do automatycznej analizy tekstów, a także monitoringu zawartości stron www i mediów społecznościowych. Uczestnik wielu konferencji naukowych (m.in. corocznych Ogólnopolskich Konferencji Metodologicznych Medioznawców i konferencji Polskiego Towarzystwa Badania Gier). Uczestnik krajowych i międzynarodowych projektów badawczych (m.in. Journalism Education – formation of Professional Identity in Changing Media Systems koordynowany przez Uniwersytet w Södretörn w Sztokholmie). Trener biznesu, autor kilkunastu planszowych i komputerowych symulacji i gier biznesowych. Członek Polskiego Towarzystwa Socjologicznego.

 

Zainteresowania naukowo-badawcze:

 • ilościowa analiza zawartości;
 • automatyczna analiza treści;
 • text-mining;
 • badania oddziaływania przekazów wizerunkowych;
 • badanie gier (zasady projektowania, historia, wykorzystanie w edukacji dorosłych);
 • socjologia internetu;
 • komunikacja w mediach społecznościowych;
 • media lokalne i branżowe.

 

In English
Marcin Łączyński – media and games researcher, game designer. Graduated from Institute of Journalism and Faculty of Economy (both at Warsaw University). Statistical editor of journal “Media Studies” (“Studia Medioznawcze”). Author of various articles concerning content analysis, analysis of media reception as well as games, their usage (especially in education and training) and design. Co-owner at MTResearch, a company conducting image analyses of brands, public people and companies, web crawling and web monitoring, as well as media expertise. Author of MTResearch software used in research. Participant of various scientific conferences (e. g. annual Methodological Conferences in Institute of Journalism, 9th Conference on Baltic Studies or annual Games Research Association of Poland conferences). Member of national and international research teams (e.g. team working on project Journalism Education – formation of Professional Identity in Changing Media Systems coordinated by Södretörn University, Stockholm). Business trainer, member of Polish Sociological Association and International Simulation And Gaming Association.

 

Scientific interests:

 • quantitative content analysis;
 • automatic contant analysis;
 • text-mining;
 • media reception;
 • games research (design, practical application, history);
 • internet sociology;
 • social media communication;
 • local media.

 

PUBLIKACJE

I. Publikacje książkowe (monografie)

 

II. Prace oryginalne (rozdziały w książkach zbiorowych, artykuły w czasopismach)

 • Łączyński, M., Olszewski, R., Turek, A., Urban Gamification as a Source of Information for Spatial Data Analysis and Predictive Participatory Modelling of a City’s Development, [w:] DATA 2016 Proceedings of the 5th International Conference on Data Management Technologies and Applications, Science and Technology Publications, Lda. Lizbona 2016, s. 176–182.
 • Łączyński M., Badanie instrukcji do gier z perspektywy twórcy i użytkownika, „Homo Ludens” 2012, nr 1(4), s. 119–134.
 • Łączyński M., Problemy metodologiczne w prowadzeniu międzynarodowych badań ankieterskich, [w:] Quo vaditis? Interdyscyplinarne horyzonty nauk o mediach, red. T. Gackowski, seria „Media początku XXI wieku”, Oficyna Wydawnicza Aspra-JR, Warszawa 2012, s. 263–280.
 • Gackowski T., Łączyński M., Agenda-setting w głowach studentów Uniwersytetu Warszawskiego – z jakich mediów korzystają studenci i co z nich zapamiętują?, [w:] Zawartość mediów, czyli rozważania nad metodologią badań medioznawczych, red. T. Gackowski, seria „Media początku XXI wieku”, Oficyna Wydawnicza Aspra-JR, Warszawa 2011, s. 69–91.
 • Łączyński M., Gry szkoleniowe w nauczaniu dorosłych. Metoda i zastosowanie na przykładzie gry komunikacyjno-decyzyjnej MaxCom, „Homo Ludens” 2011, nr 1(3), s. 71–80.
 • Łączyński M., Osie konfliktu w narracji medialnej. Antagoniści i protagoniści, [w:] Manipulacja w mediach. Media o manipulacji, red. T. Gackowski, J. Dziedzic, seria „Media początku XXI wieku”, Oficyna Wydawnicza Aspra-JR, Warszawa 2011, s. 225–234.
 • Łączyński M., Komputerowe badanie tekstów w ewaluacji działań PR – prezentacja narzędzia badawczego, [w:] PR w RP, czyli dwadzieścia polskiej branży public relations, red. T. Gackowski, A. Gackowska, J. Dziedzic, Instytut Dziennikarstwa UW, Warszawa 2010, s. 145–153.
 • Gackowski T., Łączyński M., Listy frekwencyjne w dziennikach ogólnopolskich w 2008 roku, „Studia Medioznawcze” 2009, nr 3 (38), s. 95–128.
 • Majchrzyk Ł., Łączyński M., Przedsąd w mediach, [w:] I Ogólnopolski Zjazd Analityków Mediów pt. «Mediokracja a demokracja», red. T. Gackowski, Instytut Dziennikarstwa UW, Warszawa 2009, s. 157–168.

 

III. Prace przeglądowe (raporty, suplementy, recenzje naukowe, opracowania źródłowe)

OPRACOWANIA I EKSPERTYZY:

 

IV. Doniesienia zjazdowe

SPRAWOZDANIA:

 • Łączyński M., Projekt «Kształcenie dziennikarzy – kształtowanie tożsamości zawodowej w zmieniających się systemach medialnych», „Studia Medioznawcze” 2011, nr 3 (46), s. 115–118.
 • Łączyński M., Sprawozdanie z «9th Conference on Baltic Studies in Europe – Transitions, Visions and Beyond», Sztokholm, 12–15 czerwca 2011 roku, „Studia Medioznawcze” 2011, nr 3 (46), s. 145–147.
 • Łączyński M., Sprawozdanie z konferencji «Journalistic Culture in Different Media Systems», Wrocław, 23 lutego 2011 roku, „Studia Medioznawcze” 2011, nr 2 (45), s. 147–150.

V. Wybrane prezentacje przedstawione podczas konferencji naukowych

VI. Inne artykuły

 • Łączyński M., Grając o wiedzę, "Strategie Biznesu" 2014, nr 3, s. 77–79.
 • Łączyński M., O grach na poważnie, "Strategie Biznesu" 2014, nr 1, s. 80–81.
 • Łączyński M., Jak pisać aby chciano nas czytać, „Biuletyn Młodych Naukowców StRuNa” 2012/2013, nr 1.
 • Łączyński M., Niewiński J., Doświadczenie na wagę złota, „Facility Manager” 2012, nr 3 (56).
Facebook Slider
Facebook Slider

Facebook Slider