dr Łukasz Szurmiński

szurminski

dr Łukasz Szurmiński – absolwent Instytutu Nauk Politycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Obronił doktorat pt. Rzeczywistość wojen wirtualnych. Propaganda czasu wojny na podstawie wybranych relacji konfliktu NATO–Jugosławia w Kosowie pod kierunkiem prof. Janusza Adamowskiego. Członek założyciel Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej i członek Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych. Redaktor naukowy serii wydawniczej Instytutu Dziennikarstwa UW „Wiedza i Warsztat”, redaktor tematyczny z zakresu nauk o polityce periodyku naukowego „Studia Medioznawcze” oraz członek redakcji „Universal Journal of Communications and Network”.

 

Zainteresowania naukowo-badawcze:

 • teoria i praktyka propagandy;
 • nowe media/social media/media 2.0/3.0;
 • zagraniczne systemy medialne (Rosja, Wielka Brytania, USA);
 • polski system środków społecznego przekazu.

 

In English
Łukasz Szurmiński – PhD, political scientist, media expert, adjunct in the Department of Foreign Media Systems and Deputy Director for Students’ Affairs at the Institute of Journalism at the University of Warsaw. Member of the Polish Communication Association and Polish Political Science Association.

 

Scientific interests:

 • theory and practise of propaganda;
 • new media/social media/media 2.0/3.0;
 • foreign media systems (especially Russian, Great Britain and U.S. media systems);
 • polish system of social communication.

 

PUBLIKACJE

 • I. Publikacje książkowe (monografie)
 • Szurmiński Ł., Mechanizmy propagandy. Wizerunek konfliktu kosowskiego w publicystyce, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2008.

 

REDAKCJE:

 • Media Studies in Poland at the Turn of the Century. Research Perspective of Polish Media Expert, ed. Łukasz Szurmiński, Wydawnictwo Skorpion, Warszawa 2011.
 • Media a rok 1989. Obraz przemian i nowe zjawiska na rynku, red Ł. Szurmiński, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2010.

 

II. Prace oryginalne (rozdziały w książkach zbiorowych, artykuły w czasopismach)

 • Szurmiński Ł., The Various Aspects of Propaganda – Formerly and Now, [in:] Proceedings Book of ICCMTD 2013, Famagusta, North Cyprus, 2–4 maja 2013 r., pp. 303–306.
 • Szurmiński Ł., Media na wojnie: modele relacji wojsko-dziennikarze na przykładzie konfliktów zbrojnych XX i XXI wieku, [w:] Manipulacja w mediach. Media o manipulacji, red. T. Gackowski, J. Dziedzic, seria „Media początku XXI wieku”, Oficyna Wydawnicza Aspra-JR, Warszawa 2011, s. 77–98.
 • Szurmiński Ł., Media we współczesnym Trzecim Świecie ze szczególnym uwzględnieniem kontynentu afrykańskiego i krajów Bliskiego Wschodu, [w:] Kraje rozwijające się na początku XXI wieku. Wybrane problemy, red. W.M. Solarz, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2011, s. 89–108.
 • Szurmiński Ł., New Trends and New Phenomena In the Polish Media Market, [in:] Media Studies in Poland at the Turn of the Century. Research Perspective of Polich Media Expert, ed. Ł. Szurmiński, Wydawnictwo Skorpion, Warszawa 2011, pp. 135–146.
 • Szurmiński Ł., Obwód Kaliningradzki FR w świetle polskiej publicystyki, [w:] Polska a Obwód Kaliningradzki Federacji Rosyjskiej. Teraźniejszość i wyzwania przyszłości, red. A. Żukowski, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2008, s. 193–208.
 • Szurmiński Ł., System medialny Federacji Rosyjskiej, [w:] Wybrane zagraniczne systemy medialne, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, red. J.W. Adamowski, Warszawa 2008, s. 217–261.
 • Szurmiński Ł., Obwód Kaliningradzki w świetle polskiej publicystyki w latach 1995–2006, „Studia Medioznawcze” 2007, nr 4 (31), s. 104–119.
 • Szurmiński Ł., Współczesne środki propagandowe wykorzystywane w kształtowaniu wizerunku konfliktów zbrojnych, [w:] Wojna w mediach, red. W. Piątkowska-Stepaniak, B. Nierenberg, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2007, s. 231–237.
 • Szurmiński Ł., Blog jako forma komunikacji politycznej w Polsce, „Dyskurs” 2006, nr 4, s. 51–59.
 • Szurmiński Ł., Wojna w Internecie – jej formy i przebieg na przykładzie konfliktu zbrojnego w Kosowie, [w:] Internet – społeczne aspekty medium. Polskie konteksty i interpretacje, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2006, s. 261–277.
 • Szurmiński Ł., Media a polityka, [w:] Podstawowe kategorie polityki, red. S. Opara, D. Radziszewska-Szczepaniak, A. Żukowski, Instytut Nauk Politycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2005, s. 281–285.
 • Szurmiński Ł., Kosowo w Internecie, „Studia Medioznawcze” 2004, nr 4, s. 30–47.
 • Szurmiński Ł., Procesy agenda-setting oraz spirali milczenia jako instrumenty kształtowania i manipulowania opinią publiczną, [w:] Kulturowe instrumentarium wolności. Dziennikarstwo, Internet, rynek, red. R. Paradowski, Wydawnictwo Naukowe Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Poznań 2004, s. 253–260.
 • Szurmiński Ł., Etniczne uwarunkowania konfliktu w Kosowie, [w:] Unifikacja i różnicowanie się współczesnej Europy, red. B. Fijałkowska, A. Żukowski, Dom Wydawniczy Elipsa, Olsztyn 2002, s. 425–433.

 

III. Prace przeglądowe (raporty, suplementy, recenzje naukowe, opracowania źródłowe)

RECENZJE:

 • Szurmiński Ł., T. Judah: Kosovo. War and Revenge. New Haven & London 2000, ss. 348, „Przegląd Politologiczny” 2003, nr 1, s. 159–163.
 • Szurmiński Ł., P.M. Taylor: War and the Media. Propaganda and Persuasion in a Gulf War. Manchester 1998, ss. 340, „Studia Medioznawcze” 2002, nr 4, s. 125–130.

 

Facebook Slider
Facebook Slider

Facebook Slider