dr Karolina Brylska

brylskadr Karolina Brylska – medioznawca, absolwentka Instytutu Stosunków Międzynarodowych oraz Instytutu Dziennikarstwa WDiNP UW, doktor nauk społecznych w zakresie nauk o mediach. Stypendystka programu Socrates-Erasmus, w ramach którego studiowała w Instytucie Nauk Politycznych w Paryżu (Sciences Po). Podczas studiów magisterskich stypendystka MNiSW. Trener wystąpień publicznych i medialnych. Autorka publikacji z zakresu języka mediów i narracji medialnych we współczesnej prasie. Zajmuje się analizą retoryczną przekazów medialnych oraz analizą dyskursu publicznego.

 

Zainteresowania naukowo-badawcze:

 • retoryka w komunikacji politycznej i reklamowej;
 • analiza dyskursu publicznego;
 • komunikacja społeczna;
 • marketing polityczny;
 • public relations – narzędzia, ocena efektywności;
 • komunikacja kryzysowa.

 

In English
Karolina Brylska – media expert, graduate of the Institute of International Relations and the Institute of Journalism at the University of Warsaw, PhD. She has been granted an Erasmus Scholarship Programme and studied at the Institute of Political Studies in Paris (Sciences Po). Scholar of Ministry of Science and Higher Education during the graduate studies. The coach of public speaking and communication skills. The author of papers on the language of the media and media narratives in contemporary newspapers. She is interested in the rhetorical analysis of media coverage and public discourse.

 

Scientific interests:

 • the rhetoric in political communication and advertising;
 • analysis of public discourse;
 • social communication;
 • political marketing;
 • public relations – tools, evaluation of effectiveness;
 • crisis communication.

 

PUBLIKACJE

I. Prace oryginalne (rozdziały w książkach zbiorowych, artykuły w czasopismach)

 • Brylska K., Uwaga, eurosceptycy! Sposoby mówienia o zagrożeniu ruchami radykalnymi przed wyborami do Parlamentu Europejskiego w 2014 roku, [w:] Metodologie badań medioznawczych, red. T. Gackowski, seria „Media początku XXI wieku”, t. 26, Oficyna Wydawnicza Aspra-JR, Warszawa 2014, s. 209–233.
 • Brylska K., Komunikaty grożące jako narzędzie nakłaniania – przykłady polskich kampanii społecznych, [w:] Quo vaditis? Interdyscyplinarne horyzonty nauk o mediach, red. T. Gackowski, seria „Media początku XXI wieku”, Oficyna Wydawnicza Aspra-JR, Warszawa 2012, s. 239–261.
 • Brylska K., Retoryka oskarżeń. Konflikt ideowy na łamach Gazety Wyborczej i Rzeczpospolitej w okresie żałoby narodowej po katastrofie smoleńskiej, [w:] Retoryka mediów, retoryka w mediach, red. M. Marcjanik, Oficyna Wydawnicza Aspra-JR, Warszawa 2012, s. 45–66.
 • Chibowska A., Brylska K., Sprawozdanie z konferencji Political Communication in the Era of New Techonologies. Warszawa 22–23.09.2011 r., „Studia Politologiczne” 2012, vol. 25, s. 351–358.
 • Drzazga K., Retoryczne konstruowanie tożsamości zbiorowej w polskich kampaniach obywatelskich, na przykładzie kampanii RAZEM 89, [w:] PR w RP, czyli dwadzieścia polskiej branży public relations, red. T. Gackowski, A. Gackowska, J. Dziedzic, Instytut Dziennikarstwa UW, Warszawa 2010, s. 47–55.
 • Drzazga K., Jak ją widzą, tak ją piszą, czyli medialna opowieść demokracji, [w:] I Ogólnopolski Zjazd Analityków Mediów pt. »Mediokracja a demokracja«, red. T. Gackowski, Instytut Dziennikarstwa UW, Warszawa 2009, s. 43–51. 

II. Prace przeglądowe (raporty, suplementy, recenzje naukowe, opracowania źródłowe)

RECENZJE:

 • Wasilewski J., Drzazga K., Mity w organizacji – o herosach, eposach i mitycznych inspiracjach w zarządzaniu, recenzja publikacji The Organizational Olympians (pod red. M. Kostery, Palgrave Macmillan 2008), „Societas Communitas” 2010, nr 2 (10), s. 269–279. 
Facebook Slider
Facebook Slider

Facebook Slider