dr hab. Jacek Wasilewski

 

wasilewskidr hab. Jacek Wasilewski doktor habilitowany nauk społecznych w zakresie nauk o polityce, specjalista od retoryki, medioznawca, dziennikarz, scenarzysta filmowy i telewizyjny.

Zajmuje się mechanizmami narratywizowania rzeczywistości, czyli zamykania wyselekcjonowanych faktów w struktury fabularne.

Ukończył studia na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW. Od 2005 roku pracuje w Zakładzie Retoryki Instytutu Dziennikarstwa. Od 2011 roku kieruje specjalnością dokumentalistyka, której celem jest rozwijanie multimedialnych dziennikarskich form narracyjnych.

Jako specjalista z zakresu retoryki i komunikacji społecznej zajmuje się zawodowo projektowaniem wystąpień publicznych, strategią komunikacji poprzez media i funkcjonowaniem komunikatu w mediach. Współpracuje z rzecznikami wielu instytucji publicznych.

Od 2010 roku zajmuje się upowszechnianiem metod storytellingowych w Polsce oraz badaniem narracji na polu komunikacji społecznej. Analizując narracje w mediach i biznesie, sięga zarówno do metod storytellingowych, jak i do metod narracyjnych funkcjonujących w psychologii, kulturoznawstwie czy filmoznawstwie. Dzięki takiemu podejściu można uzyskać ciekawe odniesienia między mitem jednostkowym i mitem funkcjonującym w zbiorowości, co daje możliwość badania implementacji jednostkowego mitu tworzonego przez media, który staje się modelem dla zbiorowości. Praktyczny aspekt użycia tych metod w polityce i reklamie znajduje się w książce Opowieści o Polsce. Retoryka narracji (2012) oraz w tłumaczeniach książek.    

Zainteresowania naukowo-badawcze:

 • narracje w dyskursie politycznym;
 • schematy medialne;
 • medialne mechanizmy komunikacji popkulturowej;
 • użycie języka jako wyraz postawy i akt działania w świecie społecznym;
 • sposoby badania dyskursu medialnego.

 

PUBLIKACJE

I. Publikacje książkowe (monografie)

 • Wasilewski J., Opowieści o Polsce. Retoryka narracji, Studio Headmade, Warszawa 2012.
 • Wasilewski J., Skibiński A., Prowadzeni słowami. Retoryka motywacji w komunikacji publicznej, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2008.
 • Wasilewski J., Retoryka dominacji, Wydawnictwo TRIO, Warszawa 2006.

 

REDAKCJE:

 • Instrukcja obsługi tekstów. Metody retoryki, red. J. Wasilewski, A. Nita, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Sopot 2012.

 

II. Prace oryginalne (rozdziały w książkach zbiorowych, artykuły w czasopismach)

 • Wasilewski J., Posłom frykasy, dzieciom ochłapy. Tworzenie podziałów społecznych w mediach, [w:] Retoryka mediów, retoryka w mediach, red. M. Marcjanik, Oficyna Wydawnicza Aspra-JR, Warszawa 2012, s. 11–22.
 • Wasilewski J., Wodzowie kontra gracze. Analiza pentadyczna, [w:] Instrukcja obsługi tekstów. Metody retoryki, red. J. Wasilewski, A. Nita, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Sopot 2012, s. 65–76.
 • Wasilewski J., Bloch J., Rola serwisów informacyjnych w tworzeniu wspólnoty z odbiorcą, [w:] Radio i społeczeństwo, red. G. Stachyra, E. Pawlak-Hejno, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2011, s. 201–215.
 • Wasilewski J., Drogowska K., Media a street art, [w:] Street art. Między wolnością a anarchią, [red. M. Duchowski, E.A. Sekuła], Akademia Sztuk Pięknych, Warszawa 2011, s. 109–125.
 • Wasilewski J., Granice retoryki. O modelu nauczania w świecie zmedializowanym, [w:] Dydaktyka retoryki, red. B. Sobczak, H. Zgółkowa, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2011, s. 75–85.
 • Wasilewski J., Bralczyk J., O języku preambuły do Konstytucji 1997. Retoryczna inżynieria zgody, [w:] Retoryka i polityka. Dwudziestolecie polskiej transformacji, red. M. Czyżewski, S. Kowalski, T. Tabako, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2010, s. 83–128.
 • Wasilewski J., Bralczyk J., Rozmowa o czasie w języku, [w:] Życie na czas. Perspektywy badawcze postrzegania czasu, red. G. Sedek, S. Bedyńska, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010, s. 23–43.
 • Wasilewski J., Czarne dziury w komunikacji prawników, [w:] Wymowa prawnicza, red. A. Fiutak, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2010, s. 85–94.
 • Wasilewski J., Dominacja retoryki. Perswazyjność narracji o Okrągłym Stole, [w:] Media a rok 1989. Obraz przemian i nowe zjawiska na rynku, red Ł. Szurmiński, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2010, s. 71–84.
 • Wasilewski J., Gwiezdne wojny – biurokracja przeciw etosowi rycerskiemu, [w:] Dawno temu w Galaktyce Popularnej, red. A. Jawłowski, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2010, s. 37–63.
 • Wasilewski J., Język marketingu – od marketingowców do specjalistów od marketingu, [w:] Polskie języki. O językach zawodowych i środowiskowych. Materiały VII Forum Kultury słowa, red. M. Milewska-Stawiany, E. Rogowska-Cybulska, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2010, s. 176–200.
 • Wasilewski J., Mechanizmy medialne a wizerunek sądu w Polsce, [w:] Współczesne media – wolne media?, t. 2: Oddziaływania mediów, red. I. Hofman, D. Kępa-Figura, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2010, s. 187–196.
 • Wasilewski J., Od Buzka do Tuska. Opowieści o Polsce w expose premierów, „Societas Communitas” 2010, nr 2, s. 179–212.
 • Wasilewski J., Pani dzisiaj jest w koszulce, czyli modna intertekstualność, [w:] Intertekstualność we współczesnej komunikacji językowej, red. J. Mazur, A. Małyska, K. Sobstyl, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2010, s. 152–165.
 • Wasilewski J., W pułapce mitu. Dwie dominujące narracje w polskim dyskursie, [w:] Zawartość mediów masowych: od kultury popularnej przez studia genderowe do języka komunikowania, red. P. Dudek, M. Kuś, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2010, s. 297–308.
 • Wasilewski J., Drogowska K., Kiedy kłamstwo uwiarygadnia, a prawda dyskredytuje, [w:] Retoryka a etyka, red. B. Sobczak, H. Zgółkowa, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2009, s. 102–125.
 • Wasilewski J., Jawłowski A., Język a postawa wobec rzeczywistości, [w:] Słowo w kulturze współczesnej, red. W. Kawecki, K. Flader, Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2009, s. 337–356.
 • Wasilewski J., Łamanie tabu jako komunikat dominacyjny, [w:] „Język a Kultura” 2009, t. 21, s. 327–347.
 • Wasilewski J., Od wolności do marketingu, [w:] Polszczyzno moja... Księga jubileuszowa z okazji 40-lecia pracy naukowej i dydaktycznej prof. Jerzego Bralczyka, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2009, s. 311–323.
 • Wasilewski J., Bralczyk J., Język w mediach. Medialność języka, [w:] Dziennikarstwo i świat mediów, red. Z. Bauer, E. Chudziński, Studium Dziennikarskie Akademii Pedagogicznej – Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, Kraków 2008, s. 379–401.
 • Wasilewski J., Bralczyk J., Polskie języki publiczne, [w:] Polska polityka językowa wobec członkostwa Polski w Unii Europejskiej, red. J. Warchala, D. Krzyżyk, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2008, s. 273–288.
 • Wasilewski J., Dramaturgia języka mediów, [w:] Nowe zjawiska w języku, tekście, komunikacji, t. 2, red. M. Rutkowski, K. Zawilska, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2008, s. 215–231.
 • Wasilewski J., Drogowska K., Retoryczne wymiary wspólnoty wobec śmierci Jana Pawła II w relacjach prasowych, [w:] Odchodzenie Jana Pawła II do domu Ojca w polskich mediach, red. L. Dyczewski, A. Lewek, J. Olędzki, Fundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia”, Katowice 2008, s. 232–239.
 • Wasilewski J., Język obciachu, [w:] Moda na obciach, red. J. Nowiński, Wydawnictwo Biblioteki Elbląskiej, Elbląg 2008, s. 97–106.
 • Wasilewski J., Synchronizacja czyli retoryczna magia w przemawianiu, [w:] Reverendissimae Halinae Satkiewicz cum magna aestimationae, red. G. Dąbkowski, Wydawnictwo i Drukarnia Plejada, Warszawa 2008, s. 353–366.
 • Wasilewski J., Bralczyk J., Polityka w retoryce, retoryka w polityce. Analiza dyskursu parlamentarnego, [w:] Perspektywy polskiej retoryki, red. B. Sobczak, H. Zgółkowa, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2007, s. 115–128.
 • Wasilewski J., Co nas łączy, co nas dzieli, [w:] Kreowanie światów w języku mediów, red. P. Nowak, R. Tokarski, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2007, s. 17–154.
 • Wasilewski J., Dziennikarz pomiędzy młotem atrakcyjności i kowadłem rzetelności a debata publiczna, [w:] Studia nad komunikowaniem i mediami w Polsce: prawa – język – tekst, red. J. Fras, Toruń 2007, s. 198–214.
 • Wasilewski J., Radość w popularnych piosenkach polskich, [w:] Fenomen radości, red. A. Grzegorczyk, J. Grad, P. Szkudlarek, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Poznań 2007, s. 241–254.
 • Wasilewski J., Kloc-Konkołowicz J., Zagrożenia debaty publicznej – fragmentaryzacja i mitologizacja informacji dziennikarskiej, „Studia Medioznawcze” 2006, nr 4(27), s. 92–103.
 • Wasilewski J., Fallocentryzm szarego człowieka, [w:] Retoryka codzienności. Zwyczaje językowe współczesnych Polaków, red. M. Marcjanik, Wydawnictwo Trio, Warszawa 2006, s. 285–306.
 • Wasilewski J., Piwo i agencje towarzyskie – argumenty, toposy i sposoby nakłaniania, [w:] Teksty kultury, oblicza komunikacji XXI wieku, red. J. Mazur, M. Rzeszutko-Iwan, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2006, s. 257–272.
 • Wasilewski J., Wasilewska K., Dżbik J., Tak się nie mówi... czyli o dominacji społecznej i teorii zagłuszanej grupy na przykładzie ograniczeń językowych ze względu na płeć, [w:] Oblicza komunikacji 1. Perspektywy badań nad tekstem, dyskursem i komunikacją, red. I. Kamińska-Szmaj, T. Piekot, M. Zaśko-Zielińska, Krakowskie Towarzystwo Tertium, Kraków 2006, s. 785–817.
 • Wasilewski J., Wasilewska K., Retoryka pigułki, czyli o człowieku jako chemicznej maszynerii, [w:] Retoryka codzienności. Zwyczaje językowe współczesnych Polaków, red. M. Marcjanik, Wydawnictwo Trio, Warszawa 2006, s. 307–322.
 • Wasilewski J., Chwalenie się jako element autokreacji mężczyzny, [w:] Gender: wizerunki kobiet i mężczyzn w kulturze, red. E. Durys, E. Ostrowska, Wydawnictwo Rabid, Kraków 2005, s. 353–364.
 • Wasilewski J., Medium jako remedium. Nowe media, stare sytuacje komunikacyjne, „Kultura Współczesna” 2005, nr 4, s. 121–134.

 

III. Prace przeglądowe (raporty, suplementy, recenzje naukowe, opracowania źródłowe)

 

OPRACOWANIA I EKSPERTYZY:

 • Gackowski T., Wasilewski J., ARC Rynek i Opinie oraz Departament Monitoringu KRRiT, Marsz «Obudź się, Polsko!» w relacjach medialnych, grudzień 2012 r.
 • Bralczyk J., Wasilewski J., Wizerunek sądu i sędziów. Stan obecny, przyczyny, perspektywy, [w:] Media i sądy pro bono et malo. Wzajemne relacje w służbie demokratycznego państwa prawa – materiały z konferencji KRS w Warszawie 13 czerwca 2008 r., s. 44–62.

 

RECENCJE:

 • Wasilewski J., Drzazga K., Mity w organizacji – o herosach, eposach i mitycznych inspiracjach w zarządzaniu, recenzja publikacji The Organizational Olympians (pod red. M. Kostery, Palgrave Macmillan 2008), „Societas Communitas” 2010, nr 2 (10), s. 269–279.

 

IV. Działania artystyczne w zakresie dziennikarstwa

 

SCENARIUSZE FILMÓW DOKUMENTALNYCH:

 • Bendera K., Wasilewski J., Dziewczęta z ośrodka – cykl dziewięciu filmów dokumentalnych o tematyce społecznej; reż. R. Gliński, TVP2, 2005.
 • Wasilewski J., Pisklak – film dokumentalny, 55 min., reż. R. Gliński, TVP2, 2005.
 • Wasilewski J., Homo.pl – film dokumentalny, reż. R. Gliński, HBO, 2008.
 • Wasilewski J., Jawłowski A., Aleksandra jedzie do Polski, 50 min., TVP Historia, 2010.

 

DRAMATY I SZTUKI TEATRALNE:

 • Wasilewski J., Wasilewska K., Ojciec Bóg, reż. W. Śmigasiewicz, premiera: 2011, teatry: Bagatela w Krakowie, Polonia w Warszawie.

 

Facebook Slider
Facebook Slider

Facebook Slider