Nowe media. Wyzwania i ograniczenia

Okładka nowe media

Kolejny tom serii wydawniczej Instytutu Dzienni-karstwa UW "Media początku XXI wieku", który został oficjalnie zaprezentowany podczas tegorocznej edycji Ogólnopolskiej Konferencji Metodologicznej Medioznawców. Nowe media. Wyzwania i ograniczenia to publikacja, na którą złożyło się dziesięć tekstów ukazujących różne oblicza nowych mediów. Z jednej strony wciąż trwający spór o to, czym są te nowe media ("czy rzeczywiście są to »nowe« media, czy też może stare wino w nowych bukłakach, czyli ta sama treść na nowych nośnikach?"), z drugiej – pytanie o konieczność poszukiwania nowego instrumentarium badawczego. Zachęcamy do lektury, własnych rozważań i dyskusji na ten temat. 

 

FRAGMENT WSTĘPU (więcej w zakładce e-Publikacje)

Inni badacze, pisząc o rewolucyjności wirtualnej przestrzeni i społeczeństwie sieciowym, zaczynają nawet używać terminu "nowe nowe media" (Levinson). Uczestnicy konferencji i warsztatów metodologicznych [III OKMM w 2012 r.] nie rozstrzygnęli jednoznacznie tych wątpliwości. Używając pojęcia "nowe media", mieli przede wszystkim na myśli ich wirtualność, cyfrowość, interaktywność, hiperteks-tualność, modularność, dyspersyjność czy wreszcie multidostępność. To te cechy w znacznej mierze odróżniają nowe media od starych mediów, a więc prasy, radia i telewizji. Przełamują jednokierunkowość stosunku nadawca–odbiorca. Multilate-ralność relacji sieciowych stanowi najbardziej istotną funkcję nowych mediów. Współzależność i obustronność wymiany myśli, idei, opinii i informacji wśród internautów, dokonująca się w czasie rzeczywistym, tu i teraz, w tej samej chwili, z jednej strony wzbudza u badaczy uzasadnioną fascynację nowymi mediami, z drugiej zaś – intelektualny i metodologiczny ferment, kiedy przychodzi do ich badania.

Dr Tomasz Gackowski

RECENZJE WYDAWNICZE

Pierwsza fala fascynacji internetem i nowymi mediami sieciowymi już opadła. Weszliśmy w etap ich intensywnego stosowania w różnych dziedzinach praktyki społecznej. Zebrane w książce studia przypadków pokazują, jak multimedialna komunikacja sieciowa zmienia marketing, public relations, działanie telewizji komercyjnej, spontaniczne akcje protestacyjne, kampanie wyborcze, a także komunikację giełdową. Oprócz tego Autorzy poszukują odpowiedzi na pytanie: czy stare teorie, paradygmaty i metody badawcze sprostają wyzwaniom nowych form komunikacji multimedialnej, czy trzeba szukać nowych podejść teoretycznych? Unikając popadania w skrajności ("nic nowego", "tego jeszcze nie było"), szukają rozwiązań kompromisowych. Ich studia dowodzą, że połączenie uznanych perspektyw teoretycznych z nowymi narzędziami badawczymi, bo tym też są "nowe nowe media", daje wartościowe rezultaty. Lektura książki to potwierdza.

Prof. dr hab. Maciej Mrozowski
Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej

Nowe media stały się immanentną częścią funkcjonowania społecznego, a ich dynamiczny rozwój stawia przed naukowcami różnych dyscyplin nowe wyzwania. Mimo to niezwykle rzadko na polskim rynku wydawniczym spotkać można książkę poświęconą tej tematyce, która w kompleksowy sposób prezentuje wybrane obszary komunikacji nowomedialnej. Dlatego z entuzjazmem należy przyjąć inicjatywę Tomasza Gackowskiego, który w jednym tomie gromadzi szereg interesujących opracowań, będących wynikiem nie tylko namysłu Autorów, ale – co szczególnie ważne – badań prowadzonych z dużą dokładnością. Właśnie przez empiryczny, praktyczny w wielu wymiarach charakter, publikacja zasługuje na uwagę i wyróżnia się spośród wielu podobnych tytułów. O nowych mediach napisano bowiem wiele, ale jedynie prace badawcze zanurzone w obserwacji nowomedialnych zmian pozwalają na uchwycenie istoty komunikacji zapośredniczonej medialnie. Książka Nowe media. Wyzwania i ograniczenia stanowi istotny wkład w rozwój polskiego medioznawstwa i komunikologii, a podjęta przez Autorów analiza heurystyczna zasługuje na miano jednego z kamieni milowych polskiego medioznawstwa.

Dr Łukasz Wojtkowski
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu 

Facebook Slider
Facebook Slider

Facebook Slider