„Komunikowanie w świecie aplikacji” – publikacja pokonferencyjna po VIII OKMM

Komunikowanie mockupUkazała się kolejna publikacja, będąca owocem dorocznej Ogólnopolskiej Konferencji Metodologicznej Medioznawców i towarzyszących jej warsztatów metodologicznych (tym razem VIII OKMM, 16–17 listopada 2017 roku, Uniwersytet Warszawski). Tym razem podczas konferencji, warsztatów i w publikacji podjęto analizy dotyczące idei aplikacji i ich funkcjonalności. Ta przestrzeń naukowej eksploracji wydaje się szczególnie istotna w czasach postępującej mediatyzacji kolejnych obszarów życia. Technologiczny postęp, globalizacja, konwergencja i mediatyzacja zmieniają sposoby percepcji świata przez człowieka, a jednym z kluczowych nowoczesnych narzędzi technologicznych staje się aplikacja. Tymczasem słowo aplikacja – pomimo częstego wykorzystywania – nie jest definiowane jednoznacznie, a zmieniające się dynamicznie funkcjonalności aplikacji tworzą nie tylko nowe możliwości, ale i nowe zagrożenia dla użytkowników. Dlatego podjęcie naukowej refleksji dotyczącej tych nowoczesnych narzędzi wydaje się użyteczne i interesujące.

 

Pomieszczone w tomie „Komunikowanie w świecie aplikacji” (red. T. Gackowski, K. Brylska, M. Patera; recenzowana przez dra Bartłomieja Łódzkiego z Uniwersytetu Wrocławskiego oraz prof. dra hab. Roberta Cieślaka z Uniwersytetu Warszawskiego) teksty można podzielić na dwie grupy. Pierwsza z nich to artykuły odnoszące się przede wszystkim do funkcjonalności aplikacji i stwarzanych przez nie możliwości komunikowania osób i instytucji (aplikacje jako platforma promocji i perswazji, ale także jako narzędzie gromadzenia danych). Autorzy drugiej grupy tekstów koncentrują się przede wszystkim na użytkownikach aplikacji – głownie ludziach młodych, studentach, którzy nie tylko intensywnie korzystają z tego narzędzia, ale i mają na jego temat dość sprecyzowane opinie i sądy.

Zebrane teksty dowodzą wielowątkowości i złożoności zagadnienia, jakim jest korzystanie z aplikacji przez współczesnych użytkowników mediów. Obrazują jednocześnie, jak wiele jeszcze ustaleń winno być na tym polu poczynionych i jak niełatwe – koncepcyjnie, metodologicznie, technologicznie – jest podejmowanie usystematyzowanych badań nad aplikacjami jako narzędziami komunikacji. Mamy nadzieję, że książka „Komunikowanie w świecie aplikacji” choć w małej części tę lukę wypełni i zachęci do dyskusji i kolejnych analiz w tym obszarze. Zapraszamy do lektury!

Facebook Slider
Facebook Slider

Facebook Slider