dr hab. Tomasz Gackowski

dr hab. Tomasz Gackowski – medioznawca i historyk, doktor habilitowany nauk społecznych (nauki o mediach), adiunkt w Katedrze Komunikacji Społecznej i Public Relations na Wydziale Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego, kierownik Laboratorium Badań Medioznawczych UW (www.lbm.uw.edu.pl), koordynator Centrum Analiz Medialnych UW (www.cam.uw.edu.pl) oraz wicedyrektor ds. badań naukowych i współpracy z zagranicą w Instytucie Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego (kadencja 2012-2016). Autor licznych artykułów i książek z zakresu metodologii badań medioznawczych i społecznych, analiz dyskursu i narracji, komunikacji politycznej i giełdowej, badań eyetrackingowych oraz biometrycznych. Współorganizator wielu konferencji, zjazdów, kongresów oraz warsztatów badawczych (Ogólnopolskich Konferencji Metodologicznych Medioznawców czy Ogólnopolskich Zjazdów Analityków Mediów na Uniwersytecie Warszawskim. Czterokrotny stypendysta MNiSW (2006–2010) oraz Programu Start 2013 Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Laureat stypendium dla wybitnych młodych naukowców Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 2015-2018 r. Tomasz Gackowski jest głównym koordynatorem badań prowadzonych w Polsce w związku z grantem ERC Starting Grants prof. Magdaleny Wojcieszak z Uniwersytetu w Amsterdamie (The School of Communication). „Europeans Exposed to Dissimilar Views in the Media: Investigating Backfire Effects”, EXPO 756301 (perspektywa porównawcza: Stany Zjednoczone, Holandia i Polska). Wspólnie prowadzą także projekt poświęcony stronniczości mediów orac 'fake news' na rzecz Facebooka. Członek kapituły konkursu FAMELab Centrum Nauki Kopernik w Warszawie.

Zainteresowania naukowo-badawcze:

 • metodologia badań medioznawczych;
 • metodologia badań społecznych;
 • badania eyetrackingowe i biometryczne;
 • komunikacja polityczna – politycy vs. media (normatywność, postulatywność, ekspektatywność/spekulatywność);
 • komunikowanie masowe, komunikacja społeczna;
 • komunikacja giełdowa;
 • semiologia komunikowania;
 • marketing polityczny;
 • polski system medialny;
 • media w rękach władzy – historyczne perspektywa dróg do wolności mediów;
 • komunikacja Web 2.0 i 3.0.

In English

Tomasz Gackowski, PhD with habilitation, is a media expert, historian and associate professor in the Department of Communication an Public Relations at University of Warsaw, Chief of Laboratory of Media Studies (www.lbm.uw.edu.pl/en) and Coordinator of Media Analysis Centre at University of Warsaw (www.cam.uw.edu.pl/en). He was also Deputy Director for Research and International Cooperation at the Institute of Journalism at Warsaw University (2012-2016). He has written numerous articles and books on research methodology, media studies, sociology, political communication, eyetracking and biometric research, investor relations and stock exchange communication. He has co-organized several conferences, conventions, and research workshops (such as the Nationwide Methodological Conference of Media Experts and the Nationwide Convention of Media Analysts at Warsaw University). Four-time scholar of Ministry of Science and Higher Education (2006–2010) and also a winner in prestigious Program Start 2012 organized by the Foundation for Polish Science. Laureate of prestigious scholarship for remarkable young academics of Polish Ministry of Higher Education and Science (2015 - 2018). Originator of the first, polish media studies vertical portal so-called www.medioznawca.com. He is a principal coordinator for research conducted in Poland under the ERC grant of prof. Magdalena Wojcieszak from University of Amsterdam (The School of Communication) – „Europeans Exposed to Dissimilar Views in the Media: Investigating Backfire Effects”, EXPO 756301 (comparative perspective U.S, Netherlands and Poland). They are also cooperating in a project dedicated to media bias and 'fake news' for Facebook. Member of jury - competition FAMELabm - for Copernicus Science Center in Warsaw

Scientific interests:

 • methodology of media studies and sociology;
 • eyetracking and biometric research;
 • political communication – politicians vs. mass media;
 • mass communication – theoretical paradigms vs. research reports;
 • advertising (aspect of narrative, rhetoric);
 • investor relations vs. marketing business (stock exchange communication);
 • semiology of communication;
 • foreign media systems;
 • political marketing.

 

PUBLIKACJE

I. Publikacje książkowe (monografie)

Gackowski T., Władza na dywaniku. Jak polskie media rozliczają polityków? Nowy model komunikacji politycznej, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2013.

Gackowski T., SB wokół dziennikarzy. Stefan Kisielewski i Jerzy Suszko – przyjaźń w czasach PRL, Wydawnictwo Aspra-JR, Warszawa 2013.

Gackowski T., Łączyński M., Metody badania wizerunku w mediach. Czym jest wizerunek. Jak i po co należy go badać (współpraca badawcza: A. Balcerzak, Ł. Majchrzyk, A. Matyja, M. Wieczorkowski), Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa 2009.

Gackowski T., Łączyński M., Analiza wizerunku w mediach. Podręcznik (współpraca badawcza: A. Balcerzak, Ł. Majchrzyk, A. Matyja, M. Wieczorkowski), Instytut Dziennikarstwa UW, Warszawa 2008.

Gackowski T., Łączyński M., Majchrzyk Ł., Matyja A., Wieczorkowski M., Skrypt do analizy zawartości prasy, Instytut Dziennikarstwa UW, Warszawa 2007.

REDAKCJE:

 Memy czyli życie w czasach kultury obrazu, red. T. Gackowski, K. Brylska, M Patera, seria „Media początku XXI wieku", Oficyna Wydawnicza Aspra-JR, Warszawa 2017.

  Gry w komunikacji red. T. Gackowski, seria „Media początku XXI wieku", t. 30, Oficyna Wydawnicza Aspra-JR, Warszawa 2016..

 Mediamorfozy, red. T. Gackowski, seria „Media początku XXI wieku", t. 27, Oficyna Wydawnicza Aspra-JR, Warszawa 2015.

  Metodologie badań medioznawczych , red. T. Gackowski, seria „Media początku XXI wieku”, t. 26, Oficyna Wydawnicza Aspra-JR, Warszawa 2014.

 Nowe media. Wyzwania i ograniczenia, red. T. Gackowski, seria „Media początku XXI wieku”, Oficyna Wydawnicza Aspra-JR, Warszawa 2013.

 Quo vaditis? Interdyscyplinarne horyzonty nauk o mediach, red. T. Gackowski, seria „Media początku XXI wieku”, Oficyna Wydawnicza Aspra-JR, Warszawa 2012.

Manipulacja w mediach. Media o manipulacji, red. T. Gackowski, J. Dziedzic, seria „Media początku XXI wieku”, Oficyna Wydawnicza Aspra-JR, Warszawa 2011.

Zawartość mediów, czyli rozważania nad metodologią badań medioznawczych, red. T. Gackowski, seria „Media początku XXI wieku”, Oficyna Wydawnicza Aspra-JR, Warszawa 2011.

PR w RP, czyli dwadzieścia w polskiej branży public relations, red. T. Gackowski, A. Gackowska, J. Dziedzic, Instytut Dziennikarstwa UW, Warszawa 2010.

I Ogólnopolski Zjazd Analityków Mediów pt. « Mediokracja a demokracja» , red. T. Gackowski, Instytut Dziennikarstwa UW, Warszawa 2009.

II. Prace oryginalne (rozdziały w książkach zbiorowych, artykuły w czasopismach)

▪ Gackowski T., Frames of Wall Street – how American’s candidates perceived financial markets during American presidential campaign in 2016 – reconnaissance, "Mediatization Studies", Vol 3, No 1 (2019), s. 83-94. DOI: http://dx.doi.org/10.17951/ms.2019.3.83-94

▪ Gackowski T., Brylska, K., Krytyka polityczna w memach internetowych – od dekonstrukcji po rekonfigurację, [w:] Memy czyli życie społeczne w czasach kultury obrazu, red. T. Gackowski, K. Brylska, M. Patera, seria „Media początki XXI wieku", Warszawa 2017 r., s. 25-51.

▪ Gackowski T., Przyszłość prasy na podstawie polskiego rynku – wyzwania i szanse, [w:] Nauki o mediach i komunikacji społecznej. Krystalizacja dyscypliny w Polsce. Tradycje, nurty, problemy, rezultaty, red. A. Adamski, S. Gawroński, M. Szewczyk, Rzeszów 2017, s. 119-133.

▪ Gackowski T., Brylska K., Łączyński M., Świat przedstawiony w emitowanych w Polsce audycjach dla dzieci i młodzieży, "Kultura i Edukacja", nr 1 (115), 2017, s. 151-182.

 Gackowski T., , The Idea of Investor Relations in Modern Economy: A Communication Approach, „Economic Research-Ekonomska Istraživanja”, vol. 30 (2017), no. 1, pp.1-13. (JCR List, IF, Lista A MNiSW) DOI: http://dx.doi.org/10.1080/1331677X.2016.1265894

▪ Gackowski T., Thematisation in Polish current affairs TV programmes during the 2014 European election campaign: autopoiesis in the Polish media system, “Information Science”, vol. 75 (2016), s. 7-23, DOI: http://dx.doi.org/10.15388/Im.2016.74.9923

▪ Gackowski T., Brylska K. ., Grywalizacja debaty publicznej w kampanii wyborczej – w poszukiwaniu nowego paradygmatu komunikacji politycznej, [w:] Gry w komunikacji, pod red. T. Gackowski, K. Brylska, seria „Media początki XXI wieku", Warszawa 2016 r., s. 15-53.

Gackowski T., Patera M., Brylska K. Społecznie konstruowany wizerunek Jana Pawła II – znaczenia zawarte w memach internetowych, [w:] Wielkość czy autorytet? Jan Paweł II w przekazach polskich mediów podczas jego kanonizacji, pod red. J. Olędzkiego, T. Sasińskiej-Klas, Warszawa 2016, s. 269-298.

Gackowski T., The Idea of Investor Relations in Modern Economy: Communication Approach, „Economic Research-Ekonomska Istraživanja”, vol. 30 (2017), no 1., pp.1-13.(JCR List, IF, Lista A MNiSW) DOI:  http://dx.doi.org/10.1080/1331677X.2016.1265894

Gackowski T., Brylska K. “My Little Pony” in adults' eyes. How do men and women watch cartoons? An eye-tracking experiment, Proceedings IEEE - 2016 9th International Conference on Human System Interactions (HSI) (5-6 July 2016, Portsmouth, UK), IEEE, DOI: 10.1109/HSI.2016.7529672 s. 444 - 450. (JCR List, IF)

 Gackowski T., The challenge of delocalised channels - transfrontier television in Poland (characteristics, typology and content) , “International Journal of Communication”, vol. 10 (2016), DOI: DOI: 1932–8036/20160005, s. 1833-1859. (JCR List, IF, Lista A MNiSW)

Gackowski T., Brylska K., Dyskurs audycji publicystycznych w kampanii eurowyborczej 2014 roku – stacje ogólnopolskie a regionalne stacje kablowe , [w:] Mediamorfozy, pod red. T. Gackowski, seria „Media początku XXI wieku”, Warszawa 2015 r.

▪ Gackowski T., Brylska, K., Wasilewski, J., Marsz „Obudź się, Polsko!” w relacjach polskich stacji telewizyjnych.  Część II: Wieczorne serwisy informacyjne , "Zeszyty Prasoznawcze", 2014, t. 57, nr 4 (220), s. 809-830.

 Gackowski T., Brylska, K., Wasilewski, J., Marsz „Obudź się, Polsko!” w relacjach polskich stacji telewizyjnych.  Część I: Relacje ciągłe w stacjach informacyjnych , "Zeszyty Prasoznawcze", 2014, t. 57, nr 3 (219), s. 592-620.

 Gackowski T., What Power Resides in the Mass Media? Typology of Media´s Power - a Proposal , "Politické vedy" (Political Sciences), Rok 17 (2014), nr 4, s. 109-141.

Gackowski T., O wyzwaniach dla polskiego medioznawstwa w kontekście aksjologii, profesjonalizmu dziennikarskiego, metodologii badań oraz tożsamości dziennikarskiej, "Zeszyty Naukowe KUL", Rok 57 (2014), nr 3 (227), s. 57-76.

Gackowski T., Twitter w rękach polityków. Rzecz o metodologii i potencjale badań mediów społecznościowych, [w:] Metodologie badań medioznawczychred. T. Gackowski, seria „Media początku XXI wieku”, t. 26, Oficyna Wydawnicza Aspra-JR, Warszawa 2014, s. 163–208.

  Gackowski T., Image at the time of postmodern governments , [w:] An Atomizing Theatre, ed. J. Limon, A. Żukowska, Gdańsk 2014, s. 117–128.

  Gackowski T., Władza w czasach postmodernistycznych; Debata: Słowa i obrazy bez reguł,  "Przegląd Polityczny" 2014, nr 123, s. 161–168.

 Gackowski T., Top 10 Polish Politicians on Twitter - A Revolution in Political Communication. Reconnaissance research, "e-Politikon", Issue IX, Spring 2014, s. 132-164.

 Gackowski T., Jak badać komunikację giełdową? Perspektywa behawioralno-medioznawcza, [w:] Nowe media. Wyzwania i ograniczenia, red. T. Gackowski, seria „Media początku XXI wieku”, Oficyna Wydawnicza Aspra-JR, Warszawa 2013, s. 177-211;

▪ Gackowski T., Political Image as the Substance of the Political Communication in the Era of Post-Politics, “Online Journal of Communication and Media Technologies”, Volume III, Issue 4, October 2013, s. 40–63.

Gackowski T., Badania frekwencyjności słów zwierciadłem intencji autorów przekazów – o językowym obrazie świata w narracji politycznej i medialnej, [w:] Quo vaditis? Interdyscyplinarne horyzonty nauk o mediach, red. T. Gackowski, seria „Media początku XXI wieku”, Oficyna Wydawnicza Aspra-JR, Warszawa 2012, s. 149–203.

Gackowski T., Konferencja «Tożsamość nauk o mediach», czyli medioznawcza polifonia starej-nowej dyscypliny naukowej, „Studia Medioznawcze” 2012, nr 3 (50), s. 11–27.

Jabłonowski M., Gackowski T., Tożsamość nauk o mediach. Obszary, postulaty, perspektywy, „Studia Medioznawcze” 2012, nr 2 (49), s. 15–24.

Gackowski T., Jak media rozliczają władzę – analiza dyskursu politycznego opiniotwórczych dzienników prestiżowych (ang. broadsheet) na przykładzie rządu Donalda Tuska, [w:] Media a Polacy. Polskie media wobec ważnych wydarzeń politycznych i problemów społecznych, red. K. Pokorna-Ignatowicz, J. Bierówka, S. Jędrzejewski, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Kraków 2012, s. 73–95.

Gackowski T., Zamiast przedmowy. Manipulacja immanentną cechą mediów?, [w:] Manipulacja w mediach. Media o manipulacji, red. T. Gackowski, J. Dziedzic, seria „Media początku XXI wieku”, Oficyna Wydawnicza Aspra-JR, Warszawa 2011, s. 7–17.

Gackowski T., The Issue of Media Studies Research Methodology, [w:] Media Studies in Poland at the Turn of the Century, Vol. 1, ed. Ł. Szurmiński, Wydawnictwo Skorpion, Warsaw 2011, s. 173–198.

Gackowski T., W świetle teczek Służby Bezpieczeństwa, [w:] Stefan Kisielewski 1911–1991–2011, red. M. Jabłonowski, R. Habielski, Oficyna Wydawnicza Aspra-JR, Warszawa 2011, s. 261–299.

Gackowski T., Łączyński M., Agenda-setting w głowach studentów Uniwersytetu Warszawskiego – z jakich mediów korzystają studenci i co z nich zapamiętują?, [w:] Zawartość mediów, czyli rozważania nad metodologią badań medioznawczych, red. T. Gackowski, seria „Media początku XXI wieku”, Oficyna Wydawnicza Aspra-JR, Warszawa 2011, s. 69–91.

Gackowski T., Czy politycy dotrzymują słowa? Obietnice polityków i ich realizacja jako przedmiot badań politologiczno-medioznawczych, „Studia Medioznawcze” 2011, nr 4 (47), s. 23–43.

Gackowski T., Bandwagon effect siłą sondażokracji, a więc po co mediom sondaże w okresie międzywyborczym?, „Studia Medioznawcze” 2011, nr 2 (45), s. 43–58.

Gackowski T., Rzecz o metodologii badań medioznawczych, „Studia Medioznawcze” 2010, nr 1 (40), s. 151–169.

Gackowski T., Gackowska A., Bo do tanga trzeba dwojga … – media i politycy, a więc polityczny PR na zdjęciach studniówkowych i rocznicowych rządu PO-PSL w «Rzeczpospolitej» i «Gazecie Wyborczej», [w:] PR w RP, czyli dwadzieścia polskiej branży public relations, red. T. Gackowski, A. Gackowska, J. Dziedzic, Instytut Dziennikarstwa UW, Warszawa 2010, s. 93–104.

Gackowski T., Podsumowanie: system PR-owski w Polsce?, [w:] PR w RP, czyli dwadzieścia polskiej branży public relations, red. T. Gackowski, A. Gackowska, J. Dziedzic, Instytut Dziennikarstwa UW, Warszawa 2010, s. 78–93.

Gackowski T., Łączyński M., Listy frekwencyjne w dziennikach ogólnopolskich w 2008 roku, „Studia Medioznawcze” 2009, nr 3 (38), s. 95–128.

Gackowski T., Kilka słów o projekcie list frekwencyjnych w dziennikach ogólnopolskich w 2008 roku, [w:] I Ogólnopolski Zjazd Analityków Mediów pt. « Mediokracja a demokracja» , red. T. Gackowski, Instytut Dziennikarstwa UW, Warszawa 2009, s. 13–43.

III. Prace przeglądowe (raporty, suplementy, recenzje naukowe, opracowania źródłowe)

OPRACOWANIA I EKSPERTYZY:

Gackowski T., Raport otwarcia (brief – ekspertyza) dla Europejskiego Forum Nowych Idei 2012 – PKPP Lewiatan pt. Lider czy statysta? Europa w wielobiegunowym świecie / Perspektywa biznesu (Sopot, 26–28 września 2012 r.), panel poświęcony mediom opiniotwórczym w Unii Europejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem mediów publicznych – dla uczestników panelu dyskusyjnego pt. Czy UE przeżyje bez europejskich mediów publicznych? Moderator: Andrzej Goldewski (TVP). Uczestnicy: Juliusz Braun (TVP), Ingrid Delterne (EBU), Grzegorz Hajdarowicz (Gremi Group) oraz Aleksander Scheuer (EML) – wersja angielska.

Gackowski T., Łączyński M. (MTResearch) oraz Departament Strategii KRRiT, Polski rynek kanałów zdelokalizowanych – analiza zjawiska i rekomendacje, Analiza Biura KRRiT nr 13/2012.

Gackowski T., Wasilewski J., ARC Rynek i Opinie oraz Departament Monitoringu KRRiT, Marsz «Obudź się, Polsko!» w relacjach medialnych, grudzień 2012 r.

 Gackowski T., Wasilewski J., ARC Rynek i Opinie oraz Departament Mediów Publicznych KRRiT, Analiza serwisów informacyjnych TVP na tle serwisów nadawców komercyjnych pod kątem rzetelności, bezstronności i obiektywizmu, Analiza Biura KRRiT nr 2/2013, marzec 2013

 Gackowski T., Łączyński M., Brylska K. oraz Departament Monitoringu KRRiT, Monitoring wyborczy telewizyjnych audycji publicystycznych. Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014. Raport podsumowujący, sierpień 2014r.

 

 

 

RECENZJE:

Gackowski T., Ina Martela, Dariusz Rott, «Rzecznik prasowy. Kompetencje interpersonalne – wybrane problemy i zagrożenia», „Studia Medioznawcze” 2011, nr 4 (47), s. 159–161.

IV. Doniesienia zjazdowe

SPRAWOZDANIA:

Gackowski T., «Nowe media. Nowe problemy i metody badawcze?» – sprawozdanie i garść refleksji z III Ogólnopolskiej Konferencji Metodologicznej Medioznawców, Warszawa, 22–23 listopada 2012 roku, „Studia Medioznawcze” 2013, nr 1 (52), s. 160–164.

Gackowski T., Sprawozdanie z II Europejskiego Forum Nowych Idei 2012, Sopot 26–28 września 2012 r., „Studia Medioznawcze” 2012, nr 4 (51), s. 191–197.

Gackowski T., Konferencja «Tożsamość nauk o mediach», czyli medioznawcza polifonia starej-nowej dyscypliny naukowej, „Studia Medioznawcze” 2012, nr 3 (50), s. 11–27.

Gackowski T., Sprawozdanie z II Kongresu Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej pt. «Autonomia nauki o komunikowaniu», „Studia Medioznawcze” 2010, nr 4 (43), s. 177–181.

 

ceon-logo

 

Zob. CEON Repozytorium

 

 

V. Wybrane prezentacje przedstawione podczas konferencji naukowych

 

Dr hab. Tomasz Gackowski, Jak badań człowieka hipermedialnego? Rudymenty metodologii , IX Ogólnopolska Konferencja Metodologiczna Medioznawców - Człowiek hipermedialny. Komunikowanie w czasach gier wideo, social mediów i doświadczeń VR, 18-19 listopada 2018 r, Uniwersytet Warszawski

 Dr Tomasz Gackowski, Dr Karolin Brylska, Dr Łukasz Szurmiński - From the escape of Viktor Yanukovych to the annexation of the Crimea by the Russian Federation. Events in the Crimea in the Polish national newspapers and periodicals in February and March 2014. Contexts, metaphors and meanings - prezentacja do wystąpienia na międzynarodowej konferencji naukowej pt. "The Ukraine crisis in the modern-day information space", 4 grudnia 2014 r. Badania empiryczne przeprowadzono w ramach Laboratorium Badań Medioznawczych.

Events in the Crimea in the Polish national newspapers and periodicals in February and April 2014. Contexts... by Medioznawca_com

 

 

▪ Dr T.Gackowski, UW, Partie i koterie twitterowe, czyli polityczne plemiona na Twitterze – rekonesans badawczy - wystąpienie podczas III Ogólnopolskiej Konferencji Metodologicznej Medioznawców pt. ""Metodologia w służbie teorii? U źródeł projektów badawczych medioznawców" i 3. edycji warsztatów metodologicznch medioznawców - 21 i 22 listopada 2013 r.  (program konferencji i warsztatów)  

 

Partie i koterie twitterowe, czyli polityczne plemiona na Twitterze – rekonesans badawczy from Medioznawca_com

 

 

Gackowski T., Political Image as the Substance of the Political Communication in the Era of Post-politics – Paper which was presented to the International Conference on Communication, Media, Technology and Desgin 2013, North Cyprus, Famagusta, 2–4 May 2013. Look proceedings book.

 

T. Gackowski, POLITICAL IMAGE AS THE SUBSTANCE OF THE POLITICAL COMMUNICATION IN THE ERA OF POST-POLITICS, ICCMTD 2013, Cyprus - Famagusta 2-4 may 2013 r. from Medioznawca_com

 

Gackowski T., Jak badać komunikację giełdową? – perspektywa behawioralno-medioznawcza – wystąpienie podczas III Ogólnopolskiej Konferencji Metodologicznej Medioznawców pt. Nowe media. Nowe metody i problemy badawcze, listopad 2012 r.

 

T. Gackowski, Komunikacja giełdowa - ujęcie medioznawczo-behawioralne, III OKMM, Listopad 2012 from Medioznawca_com
 

Gackowski T., Manipulacja w mediach – próba typologizacji – wystąpienie na III Ogólnopolskim Zjeździe Analityków Mediów pt. Manipulacja w RP, maj 2011 r.

 

T. Gackowski, Manipulacja w mediach - próba typologizacji, III OZAM, maj 2011 from Medioznawca_com
 

Gackowski T., Łączyński M., Agenda-setting w głowach studentów Uniwersytetu Warszawskiego – z jakich mediów korzystają studenci i co z nich zapamiętują? – wystąpienie z I Ogólnopolskiej Konferencji Metodologicznej Medioznawców pt. Zawartość mediów – metody, badania, postulaty, listopad 2010 r.

 

T. Gackowski, M. Łączyński, Agenda-setting w głowach studentów UW, I OKMM, listopad 2010 from Medioznawca_com
 

VII. Wybrane filmy video

 

 

 Dr T.Gackowski, UW, Dr Karolina Brylska, "Dyskurs audycji publicystycznych w kampanii eurowyborczej 2014 r. – stacje ogólnopolskie vs regionalne stacje kablowe". Wystąpienie podczas V Ogólnopolskiej Konferencji Metodologicznej Medioznawców "Internetowość mediów masowych w czasach mediamorfoz, cyfryzacji i konwergencji – nowa ekologia mediów" (21 listopada 2014 roku).

 

 

 Dr T.Gackowski, UW, Partie i koterie twitterowe, czyli polityczne plemiona na Twitterze - rekonesans badawczy - Dr Tomasz Gackowski (Uniwersytet Warszawski). Wystąpienie podczas IV Ogólnopolskiej Konferencji Metodologicznej Medioznawców "Metodologia w służbie teorii? U źródeł projektów badawczych medioznawców" (22 listopada 2013 roku).

 

 

 Dr T.Gackowski, UW, Jak badać komunikację giełdową? Perspektywa behawioralno-medioznawcza - wystąpienie podczas III Ogólnopolskiej Konferencji Metodologicznej Medioznawców pt. "Nowe media. Nowe problemy i metody badawcze?" i 2. edycji warsztatów metodologicznch medioznawców - 22 i 23 listopada 2012 r.  (program konferencji i warsztatów)