dr Marek Kochan

kochandr Marek Kochan – językoznawca, socjolog, medioznawca. Wykładowca Uniwersytetu Warszaw-skiego. Gościnnie wykładał też m.in. na Uniwersytecie Gdańskim, Uniwersytecie Jagiellońskim oraz Akademii Teatralnej w Warszawie. Ekspert w zakresie komunikacji publicznej, kreowania wizerunku w biznesie i polityce, perswazji językowej, a także badań opinii i rynku, w tym badań medioznawczych.

Od dwudziestu lat prowadzi szkolenia na temat komunikacji i perswazji; doradza w zakresie kreowania wizerunku największym firmom i korpo-racjom, instytucjom i osobom publicznym.

Ukończył dziennikarstwo i socjologię na Uniwer-sytecie Warszawskim oraz scenariopisarstwo w Państwowej Wyższej Szkole Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi. Stypendysta Rządu Republiki Włoskiej, w latach 1995–1996 odbył staż badawczy na Uniwersytecie w Padwie. Dwukrotnie otrzymał Nagrodę Rektora Uniwersytetu Warszawskiego (2002 i 2012). Autor publikacji z zakresu perswazji i komunikacji, w tym dwóch bestsellerów: Slogany w reklamie i polityce (3 wydania), Pojedynek na słowa. Techniki erystyczne w publicznych sporach (2 wydania).

Zainteresowania naukowo-badawcze:

 • język jako narzędzie perswazji;
 • autoprezentacja i kreowanie publicznego wizerunku;
 • debaty publiczne, erystyka;
 • analiza dyskursu medialnego;
 • retoryka narracji;
 • retoryka przywództwa;
 • język biznesu.

In English

Adiunct in the Department of Media Rhetoric at the Institute of Journalism of The Warsaw University.Visiting Professor at The University of Gdansk, The Jagiellonian University, The Theatre Academy in Warsaw. The author of books-bestsellers: "Slogans in commercials and politics" and "Verbal Duel. Rhetorical tricks in public debates".

Expert in the field of communication: public speaking, image creation in business and politics, the language of persuasion, market research (especially media audience and content research).

Image consultant with experience of 20 years of working for the biggest Polish and international companies and public organizations, businessmen, politicians and celebrities. IPO advisor since 1999, worked for dozens of companies listed at Warsaw Stock Exchange.

Studied at Faculty of  Journalism, Faculty of Sociology of The Warsaw University (1987–1993), at The University of Padua, after receiving the grant of Italian Republic Government (1995–1996) and at Screenwriting Department of Film School in Lodz (2000–2002).

Received The Warsaw University Rector Prize in 2002 (for the book "Slogans in commercials and politics") and in 2012 (for the book "Verbal Duel. Rhetorical tricks in public debates").

The author of many other publications devoted to persuasion and communication: articles, chapters in books, essays. Opinion leader, present in the biggest Polish TV and radio stations, newspapers, magazines.

Fields of competence:

 • Language in persuasion;
 • Self presentation, creating the public image;
 • Public debates, the art of controversy;
 • Media discourse analysis;
 • Rhetoric of fiction;
 • Postcolonial issues in Polish public discourse;
 • Rhetoric of leadership;
 • The language of business.

PUBLIKACJE

I. Publikacje książkowe (monografie):

 • Kochan M., Slogany w reklamie i polityce, Trio, Warszawa 2002, 2003, 2005, 2007.
 • Kochan M., Pojedynek na słowa. Techniki erystyczne w publicznych sporach, Znak, Kraków 2005, 2007, 2012.

II. Prace oryginalne (rozdziały w książkach zbiorowych, artykuły w czasopismach)

 • Kochan M., Bajki dla puszystych. Morfologia i retoryka narracyjnych reklam środków odchudzających, [w:] Quo vaditis? Interdyscyplinarne horyzonty nauk o mediach, red. T. Gackowski, seria „Media początku XXI wieku”, Oficyna Wydawnicza Aspra-JR, Warszawa 2012, s. 203–238.
 • Kochan M., Ekspert, rzecznik czy przywódca. Wyrażanie podmiotu w wywiadach prezesów firm, [w:] Oblicza polszczyzny, red. A. Markowski, R. Pawelec, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa 2012, s. 147–160.
 • Kochan M., Metodologia analizy prasowych reklam narracyjnych (na przykładzie reklamy Nescafe Espresso), [w:] Instrukcja obsługi tekstów. Metody retoryki, red. J. Wasilewski, A. Nita, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Sopot 2012, s. 127–136.
 • Kochan M., Ekspiacyjne MY jako topos retoryki postkolonialnej w polskim dyskursie publicznym, [w:] Manipulacja w mediach. Media o manipulacji, red. T. Gackowski, J. Dziedzic, seria „Media początku XXI wieku”, Oficyna Wydawnicza Aspra-JR, Warszawa 2011, s. 37–76.
 • Kochan M., Czy George Lucas obalił komunizm? Gwiezdne wojny jako antykomunistyczna propaganda, [w:] Dawno temu w Galaktyce Popularnej, red. A. Jawłowski, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2010, s. 117–125.
 • Kochan M., Mówiony język biznesu, [w:] Polskie języki. O językach zawodowych i środowiskowych, red. M. Milewska-Stawiany i E. Rogowska-Cybulska, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk–Sopot 2010, s. 139–175.
 • Kochan M., Kto nie kocha, tego nie ma (o retoryce czeskiego dramatu), „Dialog” 2008, nr 6, s. 104–126.
 • Kochan M., Posąg Mitysa spada na głowę mordercy. Ironia tekstu a ironia sytuacji, [w:] Reverendissimae Halinae Satkiewicz cum magna aestimationae, red. G. Dąbkowski, Wydawnictwo i Drukarnia Plejada, Warszawa 2008, s. 155–162.
 • Kochan M., Podszewka (o retoryce śmiechu), „Dialog” 2006, nr 8, s. 50–64.
 • Kochan M., Retoryka sklepów odzieżowych. Rekonesans, [w:] Retoryka codzienności. Zwyczaje językowe współczesnych Polaków, red. M. Marcjanik, Wydawnictwo Trio, Warszawa 2006, s. 13–43.
 • Kochan M., Tekst i obraz w reklamie prasowej, [w:] Język perswazji publicznej, red. K. Mosiołek-Kłosińska, T. Zgółka, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2003, s. 83–89.
 • Kochan M., Kapitan Żbik głosuje na Platformę. Komiks w służbie reklamy politycznej, „Zeszyty Prasoznawcze” 2001, nr 3-4, s. 37–57.
 • Kochan M., Znaki społeczne a problem intencjonalności, [w:] Polszczyzna w komunikowaniu publicznym. Prace poświęcone profesor Halinie Satkiewicz z okazji jubileuszu Jej i Jej Zakładu, red. W. Gruszczyński, J. Bralczyk, G. Majkowska, Oficyna Wydawnicza Aspra-JR, Warszawa 1999, s. 93–106.
 • Kochan M., Przyklejanie etykietek, czyli o negatywnym określaniu przeciwnika, [w:] Język a kultura, t. 11: Język polityki a współczesna kultura polityczna, red. J. Anusiewicz, B. Siciński, Towarzystwo Przyjaciół Polonistyki Wrocławskiej, Wrocław 1994, s. 85–90.

 

Autorzy

gackowskidr Tomasz Gackowski

Medioznawca, historyk, adiunkt w Zakładzie Teorii Komunikacji Społe-cznej, kierownik Laboratorium Badań Medioznawczych UW oraz wicedyrektor Instytutu Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego ds. badań naukowych i współpracy z zagranicą.
Pomysłodawca wortalu medioznawca.com.


brylskadr Karolina Brylska

Medioznawca, absolwentka Instytutu Stosunków Międzynarodowych oraz Instytutu Dziennikarstwa WDiNP UW, doktor nauk społecznych w zakresie nauk o mediach.


wojtkowskidr Łukasz Wojtkowski

Komunikolog, medioznawca, politolog z Katedry Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Ekspert z zakresu badań mediów, komunikacji, brandingu, kultury. Twórca strategii komunikacyjnych dla instytucji biznesowych i publicznych.


nowakdr Jakub Nowak

Medioznawca. Zajmuje się internetami: bada kultury popularne online i współczesne zmiany sposobów korzystania z mediów przez fanów, obywateli, konsumentów. Adiunkt na Wydziale Politologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.


szurminskidr Łukasz Szurmiński

Doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce, adiunkt w Zakładzie Zagranicznych Systemów Medialnych oraz wicedyrektor ds. dydaktycznych w Instytucie Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego.


olczykdr Tomasz Olczyk

Socjolog, adiunkt w Zakładzie Metod Badania Kultury Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu War-szawskiego. Zajmuje się badaniem zjawisk z pogranicza kultury popularnej, komuni-kowania politycznego i mediów. Autor pierwszej w Polsce interdyscyplinarnej monografii telewizyjnej reklamy politycznej.


szurminskidr hab. Jacek Wasilewski

Medioznawca, dziennikarz, specjalista od retoryki, scenarzysta filmowy i telewizyjny. Adiunkt w Zakładzie Retoryki Dziennikarskiej Instytutu Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego.


kochandr Marek Kochan

Językoznawca, socjolog, medioznawca. Ekspert w zakresie komunikacji publicznej, kreowania wizerunku w biznesie i polityce, perswazji językowej. Wykładowca Uniwersytetu Warszawskiego.


laczynskimgr Marcin Łączyński

Medioznawca, ludolog. Współwłaściciel firmy badawczej MTResearch, kierownik Pracowni Gier i Symulacji w firmie SHTraining. Ekspert w zakresie ilościowych badań Internetu (głównie mediów społecznościowych) i komunikacji marketingowej, projektowania i badania gier oraz ilościowej analizy zawartości.

Zapisz się na newsletter

Facebook Slider
Facebook Slider

Facebook Slider