"Metodologia w służbie teorii?" – zaproszenie na IV OKMM i III edycję warsztatów metodologicznych

IV OKMM plakat m 1

Już po raz czwarty mamy przyjemność zaprosić na Ogólnopolską Konferencję Metodologiczną Medio-znawców pt. Metodologia w służbie teorii? U źródeł projektów badawczych medioznawców oraz III edycję ogólnopolskich warsztatów metodologicznych. Warsztaty i konferencja odbędą się – jak zawsze – w trzecim tygodniu listopada, tj. w dniach 21–22 listopada 2013 roku, w budynku dawnego Centrum Informatycznego UW (Kampus Główny, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28).

Podczas konferencji zostanie zaprezentowana przygo-towywana obecnie książka pt. Nowe media. Wyzwania i ograniczenia, która powstała m.in. na kanwie zeszło-rocznych obrad OKMM (22–23 listopada 2012 roku).Sprawozdanie z konferencji ukaże się w najbliższym numerze kwartalnika "Studia Medioznawcze" (1/2013). Szczegóły i relacja wideo: tutaj.

IV Ogólnopolska Konferencja Metodologiczna Medioznawców i III edycja warsztatów metodologicznych medioznawców, które odbędą się w dniach 2122 listopada 2013 roku na Uniwersytecie Warszawskim, będą poświęcone procesowi konceptualizacji przez medioznawców wybranych problemów badawczych w ramach nowej-starej dyscypliny – nauk o mediach – wpisanej w rejestry decyzją Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sierpniu 2011 roku.

Cel konferencji

Chcielibyśmy zastanowić się nad tym, w jaki sposób polscy badacze mediów projektują własne badania? Skąd w ogóle czerpią pomysły na projekty badawcze? Czy  w tych poszukiwaniach zadają sobie pytania o ważność (przydatność) i weryfikowalność (możliwość zbadania) wybranych problemów badawczych? Jeśli tak, to jakie kryteria przyjmują dla tych rozważań? Skąd przekonanie, iż jedno zagadnienie jest ważniejsze od innego oraz jak można ocenić stopnień weryfikowalności problemu badawczego? Gdzie badacze szukają inspiracji? W jaki sposób dookreślają problem badawczy i jak stawiają pytania badawcze? Jak przebiega proces przekształcania pytań badawczych w hipotezy badawcze? Wreszcie – czy problem badawczy w procesie konceptualizacji zostaje zrazu wpisany w określoną teorię, którą badacz będzie w ten sposób weryfikował, czy też może to projekt badawczy i jego ustalenia będą dopiero przesądzać o sytuowaniu badania względem określonej perspektywy teoretycznej? Ważnym tematem, który chcielibyśmy poruszyć podczas obrad konferencji i w trakcie warsztatów jest relacja między teorią i rozumowaniem dedukcyjnym  a praktyką badawczą i procesem rozumowania indukcyjnego w naukach o mediach. Czy w ramach tej dyscypliny dominuje tworzenie planów badawczych silnie zakorzenionych w istniejących teoriach i modelach, czy też może badacze sięgają po rozwiązania metodologiczne wychodzące przede wszystkim od danych empirycznych, zbliżone do metodologii teorii ugruntowanej lub bazujące na triangulacji różnych metod ilościowych i jakościowych w celu lepszej konceptualizacji badanego zjawiska?

Badając różne podejścia do teorii naukowej i danych z badań empirycznych, warto będzie przeanalizować także samą koncepcję "modelu" w naukach o mediach i jej relacje względem pojęcia "teorii naukowej". Tomasz Goban-Klas, pisząc o użyteczności modeli, przywołuje Hawesa, który trafnie i zwięźle ujął różnicę między teorią a modelem: "Teoria jest wyjaśnieniem, a model jest reprezentacją". Zaraz potem krakowski naukowiec cytuje amerykańskiego badacza Deana Barnlunda stwierdzającego, że: "Model jest narzędziem pojęciowym. Dostarcza ram odniesienia dla założeń, identyfikuje kluczowe zmienne, postuluje pewne relacje, które istnieją w badanych zjawiskach. Określa rodzaj danych i sposób ich interpretacji. W końcu adekwatność każdego modelu zależy od stopnia, w jakim stymuluje on badania oraz syntetyzuje wyniki w zrozumiały schemat". Krakowski medioznawca, podsumowując rozważania na temat modeli teoretycznych, dostrzega ich heurystyczną wartość i przekonuje, że pozwalają one w istotny sposób trafniej uchwycić istotę badanych zjawisk i procesów. Przekonuje, że: "Model pełni wówczas rolę podobną do tej, jaką mapa odgrywa w podróży: wskazuje przebytą drogę i orientuje podróżnika w możliwościach wyboru dalszego szlaku".

Warto będzie zatem rozważyć w tym kontekście rolę, jaką w projektach z zakresu nauk o mediach pełni metodologia. Czy służy ona weryfikacji teorii poprzez badania empiryczne, czy też może coraz częściej jest celem samym w sobie, mianowicie: badaczowi przede wszystkim zależy na stworzeniu narzędzia badawczego, które po prostu pomoże mu zoperacjonalizować – w sposób rzetelny i bezstronny – analizę określonego problemu badawczego. Te pytania zdają się być fundamentalne, bowiem rodzą się w głowie każdego medioznawcy u początku wszystkich podejmowanych projektów badawczych.

III edycja warsztatów metodologicznych

Podobnie jak w zeszłym roku obok obrad plenarnych IV Ogólnopolskiej Konferencji Metodologicznej Medioznawców, które będą miały miejsce 22 listopada (piątek), chcemy Państwa serdecznie zaprosić na III edycję warsztatów metodologicznych – 21 listopada (czwartek). W tym roku zdecydowaliśmy się zaproponować Państwu trzy grupy warsztatowe poświęcone – jak się wydaje – najbardziej popularnym wśród medioznawców podejściom metodologicznym prezentowanym w publikowanych artykułach, monografiach oraz pracach zbiorowych. Warto nadmienić, iż te grupy warsztatowe – swoją tematyką i zakresem – bynajmniej nie mają charakteru rozłącznego. Przeciwnie – w wielu projektach badacze korzystają równolegle z tych trzech podejść. W podziale na grupy warsztatowe chodzi jednak o prezentację pewnych modelowych sposobów konceptualizacji przedmiotu badań, które możemy obecnie wskazać w praktyce badawczej. I tak wyróżniliśmy trzy grupy warsztatowe:

Analiza wizerunku – w tej grupie warsztatowej chcielibyśmy, aby uczestnicy przećwiczyli – wraz z prowadzącym warsztaty ekspertem – sposoby badania wizerunku w różnych przestrzeniach medialnych oraz z różnych perspektyw. Uczestnicy mieliby za zadanie rozwiązanie przygotowanych przez eksperta studiów przypadku – pod kątem założeń, metod oraz rekomendacji płynących z przeprowadzanych analiz wizerunkowych dedykowanych osobom, grupom, organizacjom oraz podmiotom.

Analiza narracji – ta grupa warsztatowa będzie zajmowała się przede wszystkim teorią narracji – a więc przede wszystkim sposobami narratywizo-wania rzeczywistości, czyli zamykania określonych faktów/zjawisk/zdarzeń w struktury fabularne budujące świadomość jednostek oraz całych zbiorowości społecznych. Analiza narratologiczna wybranych przekazów medialnych (formuła case studies), realizowana pod okiem eksperta prowadzącego warsztaty, pozwoliłaby zaprezentować szeroki repertuar metod i technik możliwych do wykorzystania w ramach prowadzonych analiz narracji.

Analiza dyskursu – w ostatniej grupie warsztatowej chcielibyśmy zachęcić uczestników do refleksji nad pojęciem dyskursu rozumianego z jednej strony jako proces, z drugiej zaś jako działanie (lokucja – illokucja – perlokucja). Ekspert prowadzący warsztaty zaproponowałby uczestnikom kilka studiów przypadków w celu operacjonalizacji samego pojęcia dyskursu, objaśnienia metod i technik możliwych do wykorzystania w ramach analizy, wreszcie efektów, jakie może przynieść skutecznie przeprowadzone analiza dyskursu.

Obrady w każdej z sekcji warsztatowych poprowadzi specjalista, ekspert (jak co roku), który w swojej praktyce badawczej niejednokrotnie musiał rozwiązywać przeróżne problemy natury metodologicznej, chcąc zbadać interesujące go zjawisko jak najlepiej, w sposób jak najbardziej wiarygodny. Już teraz prowadzimy rozmowy z różnymi badaczami o uznanej renomie. Obiecujemy, iż do końca września br. zostaną Państwo poinformowani o tym, kto będzie prowadził poszczególne sekcje.

Serdecznie zapraszamy badaczy i teoretyków mediów wszystkich uczelni wyższych oraz różnych instytutów badawczych i firm rozsianych po całej Polsce do wspólnego spotkania i interaktywnej wymiany doświadczeń badawczych podczas IV Ogólnopolskiej Konferencji Metodologicznej Medioznawców oraz III edycji warsztatów metodologicznych.

Terminarz, zgłoszenia, opłata konferencyjna

Prosimy, aby formularze zgłoszeniowe przesyłać do 31 sierpnia 2013 roku. Zgłoszenia wysyłać mogą nie tylko prelegenci, ale również osoby chcące uczestniczyć w warsztatach metodologicznych (w tym wypadku liczy się termin zgłoszenia – nadesłania formularza; liczba miejsc w każdej z trzech sekcji warsztatowych jest ograniczona). Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres: konferencja.medioznawcza@ id.uw.edu.pl.

Zgłoszone referaty zostaną poddane konkursowi. Do 15 października 2013 roku. komitet organizacyjny zdecyduje o tym, które referaty zostaną wygłoszone podczas konferencji. Niedoszli prelegenci będą mieli szansę, aby złożyć swój tekst do monografii podsumowującej temat konferencji. 1 października 2013 r. na stronie internetowej Instytutu Dziennikarstwa UW zostanie ogłoszony program konferencji.

Opłata za udział w IV Ogólnopolskiej Konferencji Metodologicznej Medioznawców oraz III edycji warsztatów metodologicznych medioznawców wynosi 350 złotych. Opłata za uczestnictwo tylko w III edycji warsztatów metodologicznych – 250 złotych; za uczestnictwo tylko w obradach plenarnych – 120 złotych. Opłaty prosimy uiszczać do 31 października 2013 roku na następujący numer konta: 32 1160 2202 0000 0000 6085 0365 (szczegóły w formularzu zgłoszeniowym poniżej).

Zapraszamy do udziału w IV Ogólnopolskiej Konferencji Metodologicznej Medioznawców oraz w III edycji warsztatów metodologicznych! Do zobaczenia w stolicy!

 

Kontakt:
Organizator i prowadzący OKMM i warsztaty metodologiczne:

dr Tomasz Gackowski
Zastępca dyrektora ID UW ds. badań naukowych i współpracy z zagranicą
tomasz.gackowski@id.uw.edu.pl

mgr Anna Krawczyk
Instytut Dziennikarstwa UW
akrawczyk@uw.edu.pl

 

imagesIdea OKMM i warsztatów metodologicznych

 

b_25_25_16777215_00_images_word.png Formularz zgłoszeniowy