Nadawcy zdelokalizowani w Polsce – raport KRRiT

Delokalizacja

Departament Strategii KRRiT wraz z firmą badawczą MTReserch w grudniu 2012 roku przygotował pierwszą w Polsce, kompleksową analizę programów polskojęzycznych rozpow-szechnianych z terytorium innych państw, a skierowanych na rynek polski – do polskiego widza. Temat analizy brzmiał Polski rynek kanałów zdelokalizowanych – analiza zjawiska i rekomendacje, Analiza Biura KRRiT nr 13/2012 grudzień 2012 roku.

Cele, jakie postawiono przed analizą, były następujące:

  • określenie charakteru i skali zjawiska delokalizacji treści na polskim rynku audiowizualnych usług medialnych;
  • stworzenie aktualnej listy kanałów "zdelokalizowanych" dostępnych na rynku polskim oraz wskazanie samych podmiotów właścicielskich (nadawców) i miejsca ich zarejestrowania;
  • stworzenie kompletnej typologii kanałów "zdelokalizowanych" na polskim rynku ze względu na miejsce ich zarejestrowania, właściciela (nadawcę), sposób dystrybucji, krąg kulturowy oraz tematykę (gatunek);
  • dokonanie analizy 20 proc. kanałów "zdelokalizowanych" o największych udziałach w polskim rynku telewizyjnym pod kątem ich jakości, poruszanej tematyki oraz projektowanej widowni (wydźwięku programu i sposobu jego postrzegania);
  • dokonanie analizy dostępnej, anglojęzycznej dokumentacji dotyczącej sposobu funkcjonowania rynku linearnych, audiowizualnych usług medialnych oraz aktywności regulatorów w zakresie m.in. pluralizacji oferty programowej, podnoszenia jej jakości oraz zachęcania nadawców do starań o koncesję (ograniczanie efektu delokalizacji) w wybranych krajach Unii Europejskiej istotnych z polskiej perspektywy – Republika Czeska, Wielka Brytania, Szwecja, Niemcy oraz Francja;
  • przygotowanie rekomendacji działań mających na celu ograniczenie negatywnych efektów zjawiska delokalizacji treści na polskim rynku linearnych audiowizualnym usług medialnych i zachęcenie zagranicznych nadawców do rejestrowania swoich programów w Polsce.

Raport puentuje zestaw różnorodnych wniosków i rekomendacji, płynących z przeprowadzonej analizy, dotyczących m. in. działań na arenie międzynarodowej, kwestii informacyjno-promocyjnych, proceduralno-rejestracyjnych, spraw związanych z karaniem nadawców przez KRRiT, wreszcie różnych aspektów dotyczących współregulacji oraz samoregulacji.

Cały raport dostępny poniżej oraz na koncie Scribd.pl – medioznawca_com – oraz w repozytorium CEON.

Analiza związana z programami polskojęzycznymi rozpowszechnianymi
z terytorium innych państw, a skierowanym...
by Medioznawca_com