Na nieznanych lądach - o medialnym (auto)marketingu

Pan-European ConfWydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych, Instytut Dziennikarstwa UW, portal PRoto.pl oraz Medioznawca.com serdecznie zapraszają do udziału w konferencji pt. "Na nieznanych lądach – po raz pierwszy o własnej promocji środków przekazu w Polsce" która odbędzie się w 11 kwietnia 2013 roku w Sali Senatu (Pałac Kazimierzowski, Uniwersytet Warszawski, ul. Krakowskie Przedmieście 3, Warszawa), godz. 10.00–17.00.

1. Opis tematu konferencji

Konferencja koncentruje się na bardzo rzadko jak dotąd omawianym temacie: na własnej promocji środków przekazu, prowadzonej zarówno poprzez korzystanie z narzędzi zewnętrznych, jak i wewnętrznych. Naszym celem jest więc kompleksowa prezentacja zagadnienia - zarówno w kontekście teoretycznym, jak i praktycznym - ze szczególnym uwzględnieniem:

 • definiowania problemu;
 • systematyzacji zjawiska;
 • określenia i wskazania zakresu oraz częstotliwości stosowania metod promocyjnych, po jakie sięgają media w ramach własnych aktywności wizerunkowych;
 • przedstawienia świadomości istnienia problemu wśród młodych Polaków.

 

W trakcie konferencji, na którą zapraszamy medioznawców, przedstawicieli branży medialnej (dziennikarzy, specjalistów ds. marketingu oraz public relations) oraz studentów, poruszymy takie tematy, jak np.:

 • kreowanie własnego medialnego metaświata;
 • przekraczanie granic rzeczywistości poprzez techniki promocji mediów;
 • językowe aspekty promocji środków przekazu;
 • prawne aspekty autopromocji;
 • wpływ rywalizacji w obrębie promocji medialnej na relacje w środowisku mediowym.

 

W naszej opinii są to zagadnienia niezwykle ważne, bo dotyczące każdego z odbiorców środków przekazu w kraju, w więc – w ujęciu generalnym – całego społeczeństwa. Pragniemy, aby organizowane wydarzenie zainicjowało polemikę na temat granic promowania, a tym samym – wpływania na opinie i poglądy użytkowników mediów, nie zawsze świadomych tego, jak intensywnie, a zarazem pomysłowo, działa na nich marketing mediów.

Konferencja jest skierowana do kilku podstawowych grup adresatów:

 • medioznawców oraz analityków komunikowania społecznego;
 • przedstawicieli świata mediów: nie tylko dziennikarzy, ale także osób odpowiadających za promocję środków przekazu (a więc pracowników działów marketingu czy PR lub agencji PR, pracujących na rzecz korporacji medialnych);
 • studentów kierunków dziennikarskich i marketingowych, dla których przekazywana na konferencji wiedza będzie miała wartość poznawczą: zarówno w ujęciu teoretycznym, jak i praktycznym.

 

2. Plan konferencji

Planujemy, iż konferencja zostanie podzielona na trzy części (przy czym zastrzegamy możliwość niewielkich zmian w proponowanym scenariuszu).

 

Pierwszą zdominują wystąpienia z referatami, prezentującymi wyniki badań nad promocją środków przekazu. Zakładamy, że w omawianym module wystąpi nie więcej niż ośmiu referentów (każdy będzie dysponował czasem maksymalnie 15 minut). Także tutaj zostaną zaprezentowane dwa raporty:

 

Promocja środków przekazu w oczach młodych Polaków - w związku z konferencją przeprowadziliśmy badania nad świadomością istnienia medialnych działań promocyjnych wśród młodych Polaków. Ankietę zrealizowano pośród studentów Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW w październiku i listopadzie 2012 roku. Jej celem było zbadanie postrzegania promocji zewnętrznej i autopromocji środków przekazu przez reprezentantów, stanowiących istotną część składową tzw. grupy komercyjnej dla reklamodawców. Obecnie trwa analiza pozyskanych danych. Niebawem powstanie raport, którego wyniki zostaną zaprezentowane podczas naszej konferencji i jednocześnie będą stanowić ważny głos w dyskusjach panelowych.
Talent show w polskich mediach - walka na publicity jako stały element promocji własnej – raport Instytutu Monitorowania Mediów, przygotowany specjalnie z myślą o konferencji.

 

W drugiej części konferencji zaprosimy do panelu dyskusyjnego pt. Promocja mediów – element wpływu społecznego czy manipulacja odbiorcą? Moderatorem tej część będzie dr Anna Jupowicz-Ginalska (Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW).

 

Trzecia część to panel dyskusyjny pt. Promocja mediów – dziennikarze o PR-owcach własnych pracodawców. Współpraca czy trudna zależność? Moderatorem tej część będzie dr Tomasz Gackowski (Wicedyrektor Instytutu Dziennikarstwa WDiNP UW).

 

Należy zaznaczyć, że zarówno w pierwszym, jak i drugim panelu, wśród panelistów pojawią się nie tylko naukowcy, ale także PR-owcy mediów i dziennikarze.

 

3. Publikacja po konferencji

Konferencja będzie rejestrowana. Jej zapis wydamy w podsumowującej, recenzowanej książce (w ramach recenzowanej serii „Media początku XXI wieku”). Na publikację złożą się m.in.:

artykuły prelegentów;
wyniki badań przeprowadzonych wśród studentów WDiNP UW;
stenogram panelu dyskusyjnego.


4. Udział w konferencji

 

a) Opis preferencji:
Zachęcamy do udziału w zarówno teoretyków, jak i praktyków mediów. Jednym z podstawowych jej celów będzie konfrontowane modeli teoretycznych z codzienną praktyką mediów. Będziemy szczególnie wdzięczni za raporty, analizy i referaty przedstawiające wyniki badań nad mediami w kontekście ich działań promocyjnych. Szczególnie preferowane będą zgłoszenia, odnoszące się do takich tematów jak:

 • promocja jako kreowanie własnego medialnego metaświata;
 • przekraczanie granic rzeczywistości poprzez techniki promocyjne mediów;
 • językowe aspekty promocji środków przekazu;
 • prawne aspekty autopromocji medialnej;
 • media społecznościowe jako narzędzie promocji środków przekazu;
 • wpływ rywalizacji w obrębie promocji medialnej na relacje w środowisku mediowym.

 

b) Informacje techniczne:

osoby pragnące uczestniczyć w obradach konferencji (bądź to w charakterze obserwatora, bądź z wygłoszeniem komunikatu w dniu drugim) proszone są o wypełnienie załączonego kwestionariusza zgłoszeniowego i przesłanie go na adres promocja.wdinp@uw.edu.pl, w nieprzekraczalnym terminie do 15 lutego 2013 roku;
organizatorzy zastrzegają sobie możliwość selekcji i wyboru zgłoszonych referatów;


wszyscy zgłaszający się otrzymają informację o kwalifikacji lub jej braku do 1 marca 2013 roku;
program konferencji zostanie rozesłany pocztą elektroniczną najpóźniej do 20 marca 2013 roku.
konferencja jest płatna; opłata konferencyjna za udział wynosi:
- w terminie do 15 marca 2013 roku: 100 zł
- w terminie do 30 marca 2013 roku: 120 zł

 

Opłatę konferencyjną prosimy wpłacać na następujący numer konta:
32 160 2202 0000 0000 6085 0365, z dopiskiem Konferencja – 11.04.2013,


Uniwersytet Warszawski, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa,
NIP 525-001-12-66.

 

Koszt przejazdu, noclegu i wyżywienia uczestnik konferencji pokrywa we własnym zakresie (w przerwach planujemy poczęstunek).


Serdecznie Państwa zapraszamy!

 

Komitet organizacyjny konferencji w składzie:
prof. dr hab. Jerzy Olędzki
dr Anna Jupowicz-Ginalska
dr Tomasz Gackowski
mgr Kinga Kubiak (Proto.pl)